Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  • Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów za pośrednictwem serwisu www.fornitura.eu, jest firma Fornitura Justyna Świderska z siedzibą w ul. Polna 13 98-235 Błaszki. Zarejestrowana pod numerem NIP: 8272140386, Regon: 364303709. Ochrona przechowywanych i przetwarzanych danych odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane jako RODO). 
  • Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, bankom obsługującym płatności, instytucjom obsługującym płatności oraz do biura księgowego.
  • Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, prawo do odwołania przetwarzania danych osobowych, prawo do niepodlegania profilowaniu, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych Klienci mogą kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail firmy na adres kontakt@fornitura.eu.
  • Dane podawane przez Klienta są zbierane i wykorzystywane w celu realizacji zamówień, do celów księgowych. Dane osobowe są przekazywane przez Klienta dobrowolnie.
  • Dane osobowe podawane przez Klienta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • Firma w celu realizacji umów sprzedaży przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres IP, e-mail, nr telefonu.
  • Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia(przyjęcia i realizacji zamówienia złożonego przez Klienta)oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby której dotyczą, w zakresie zgodnym z wyrażonym zgodą przez Klienta.
  • Firma ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Firma nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, dane są przetwarzane jedynie przez Usługodawcę.
  • Firma będzie przechowywała dane osobowe Klienta przez okres trwający do końca terminu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową sprzedaży. Firma będzie przetwarzać dane osobowe przez okres prowadzenia działalności gospodarczej, lub do czasu kiedy Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do usunięcia swoich danych osobowych.